PRIVACY POLICY

แก้ไขครั้งล่าสุด: มิถุนายน 2564

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โคโม กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณและจริงจังกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ (หมายรวมถึง ข้อกำหนดการใช้งาน หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่คุณพบได้บนเว็บไซต์ของโคโม กรุ๊ป ที่เกี่ยวข้อง (ที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) อธิบายวิธีการที่องค์กรใน โคโม กรุ๊ป จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายดังกล่าวยังรวมถึงรายละเอียดของวิธีการที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ บันทึก ยึดถือ โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ โปรดดูรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏข้างท้ายนี้

โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้ามุมมอง แนวปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เกี่ยวกับ โคโม กรุ๊ป

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นของ โคโม กรุ๊ป แต่บังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์กรแต่ละองค์กรใน โคโม กรุ๊ป องค์กรใน โคโม กรุ๊ป ซึ่งอาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มีรายชื่อดังนี้

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

คลับ 21 พีทีอี แอลทีดี

คิดส์ 21 พีทีอี แอลทีดี

คิดส์ 21 คลับ พีทีอี แอลทีดี

บริษัท คิดส์ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

คัลลิน่า พีทีอี แอลทีดี

โคโม โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอเชีย) พีทีอี แอลทีดี

โคโม ชัมบาลา พีทีอี แอลทีดี

โคโม ฟาวน์เดชั่น

แคนเดิ้ล นัท คิทเช่น พีทีอี แอลทีดี

เดอะ เดมซี่ ไลฟ์สไตล์ คุกเฮาส์ แอนด์ บาร์ พีทีอี แอลทีดี

โคโม ไลฟ์สไตล์ พีทีอี แอลทีดี

รายชื่อดังกล่าวจะมีการอัพเดทอยู่เป็นระยะ ๆ และ จะถูกอ้างถึงในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ โดยจะถูกเรียกว่า โคโม กรุ๊ป / เรา / ของเรา หรือ พวกเรา

เว็บไซต์และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นของ โคโม กรุ๊ป หมายรวมถึง

• Club21global.com;

• Culina.com.sg;

• Supernature.com.sg;

• kids21.com;

• kids21club.com;

• blackbarrett.com;

• comohotels.com;

• comodempsey.sg;

• comoshambhala.com and

• sg.club21global.com, my.club21global.com, th.club21global.com, hk.club21global.com, au.club21global.com, int.club21global.com, club21global.online.th

• commedesgarconslovers.com

แต่ละเว็บไซต์ถือเป็นเว็บไซต์หนึ่งของ โคโม กรุ๊ป และเว็บไซต์ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป

โดยปกติแล้วจะมีองค์กรใน โคโม กรุ๊ป หนึ่งองค์กรที่คุณจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ องค์กรดังกล่าว คือผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำว่าผู้ควบคุมข้อมูลมีความหมายอย่างกว้างว่า บุคคลผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผล มีความเป็นไปได้ที่คุณได้ส่งมอบข้อมูลโดยตรงถึงองค์กรใน โคโม กรุ๊ป มากกว่าหนึ่งองค์กร ในกรณีเช่นว่านั้นองค์กรแต่ละองค์กรจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทนั้น ๆ

ข้อสงวนเกี่ยวกับความรับผิดองค์กรใน โคโม กรุ๊ป ไม่จำต้องมีความรับผิดต่อคุณ

อย่างไรก็ดี แม้ว่านโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ออกในนามของ โคโม กรุ๊ป โปรดทราบว่าองค์กรใน โคโม กรุ๊ป นั้นเป็นอิสระจากกัน การที่คุณใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องใน โคโม กรุ๊ป ซึ่งได้รับการระบุว่าได้ทำธุรกรรมกับคุณบนเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ที่เกี่ยวข้อง องค์กรใน โคโม กรุ๊ป ไม่ต้องรับผิดต่อเหตุใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย หรือความเสียหาย ไม่ว่าจะต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด ด้วยเหตุผลเพียงว่า องค์กรดังกล่าวเหล่านั้นเป็นองค์กรใน โคโม กรุ๊ป และ/หรือ ได้รับการระบุว่าเป็นองค์กรใน โคโม กรุ๊ป ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือในที่อื่นใดบนเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ หรือเกี่ยวกับคุณ และแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมายรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เรา ที่เรารวบรวม หรือที่เราได้รับมาจากบุคคลที่สามที่ระบุถึงคุณ หรือที่ระบุได้ว่าเป็นคุณ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เราอาจรวบรวมใช้จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ อายุ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัตรเครดิต

ข้อมูลที่คุณให้เรา

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าหรือทำการจองบนเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป หรือ เว็บไซต์ อื่น ๆ

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป

เมื่อคุณเข้าร่วม โปรแกรมลูกค้าสมาชิก ของ โคโม กรุ๊ป

เมื่อคุณเข้าพักในโรงแรม และรีสอร์ทแห่งใดแห่งหนึ่ง ของ โคโม กรุ๊ป

เมื่อคุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ ของ โคโม กรุ๊ป

เมื่อคุณดาวน์โหลด หรือลงทะเบียนด้วยโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่กับ โคโม กรุ๊ป

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดททางอีเมลจากเรา

เมื่อคุณขอให้เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด เช่น จดหมายข่าว อัพเดทข่าวสาร หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ หรือ โปรโมชั่น

ในกรณีที่คุณขอให้เรารักษาการติดต่อกับคุณไว้ หรือขอให้เราส่งข้อมูลที่จัดทำเพื่อคุณโดยเฉพาะ (เช่น โฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย)

ในกรณีที่คุณติดต่อ หรือสื่อสารกับเรา (เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ทางอื่น) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็น และ/หรือ คำติชม เกี่ยวกับ โคโม กรุ๊ป

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวม เมื่อคุณเข้าชม หรือใช้งานเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป

ข้อมูลทางเทคนิค ที่รวมถึง ประเภทของอุปกรณ์ (และสิ่งระบุเอกลักษณ์ของอุปกรณ์) ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต สิ่งระบุเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ (ยูดีไอดี) หรือ สิ่งระบุเอกลักษณ์อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของคุณ หมายเลขซีเรียลของประเภทและส่วนประกอบ ข้อมูลการล็อกอิน ข้อมูลและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตของเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายและแพลตฟอร์มของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และรายละเอียดใดๆ ที่อ้างถึงเว็บไซต์ หรือโปรแกรมแอพพลิเคชั่น และ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ของคุณ รวมถึง สิ่งชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) คลิกสตรีมที่ไปสู่ ผ่าน และ ออกจาก เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป (รวมถึงวันและเวลา) หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เวลาการตอบรับหน้าเว็บไซต์ ความผิดพลาดในการดาวน์โหลด ระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บไซต์บางหน้า ข้อมูลการโต้ตอบกับหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการออกจากหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ถูกรวบรวมโดยองค์กรใน โคโม กรุ๊ป ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้แก่องค์กรใน โคโม กรุ๊ป จะถูกใช้ร่วมกันภายใน โคโม กรุ๊ป (เช่น เมื่อคุณเข้าพักที่หนึ่งในโรงแรมและรีสอร์ท โคโม ข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันกับโรงแรมและรีสอร์ทโคโมอื่นๆ)

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากหรือที่ได้รับมาจากบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือใครก็ตามที่ทำการจองห้องพักในโรงแรมและรีสอร์ทโคโม ในนามของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะอยู่แล้ว เช่น เมื่อเราโต้ตอบกับคุณบนสื่อสังคมออนไลน์

การที่คุณจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณให้เรา (เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการติดต่อ บัตรเครดิต และ ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีการระบุโดย โคโม กรุ๊ป) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนนั้น เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ โคโม กรุ๊ป สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ โคโม กรุ๊ป ไม่อาจให้บริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน

ในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของ โคโม กรุ๊ป เรามีความประสงค์ที่จะแจ้งคุณว่า ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งเรารวบรวมนั้น จะจำกัดอยู่เพียง ชื่อ สัญชาติ วันเกิด และ ในกรณีที่กระทำได้ ความต้องการพิเศษ อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวสามารถส่งให้เราได้โดยบิดามารดา หรือผู้ปกครองเคุณั้น

เราจะขอบคุณอย่างยิ่งหากคุณทำให้แน่ใจได้ว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของคุณจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต) ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว คุณสามารถติดต่อฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการลบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ dataprotectionofficer.th@th.club21global.com

เว็บไซต์ของเราไม่ได้มีไว้เพื่อให้เด็กใช้งาน และเราไม่ประสงค์ที่จะได้ หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ในกรณีที่เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกรวมรวม โดยมิได้มีการแจ้งเตือนหรือให้ความยินยอมที่เหมาะสม เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว และห้ามการรวบรวมในอนาคตต่อไป

ในกรณีที่คุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

และทราบว่าบุตรของคุณหรือเด็กที่คุณดูแลอยู่ได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ที่อนุญาตให้ โคโม กรุ๊ป เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ โปรดแจ้งเราที่ dataprotectionofficer.th@th.club21global.com

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

โคโม กรุ๊ป ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้แสดงไว้ข้างล่างนี้ โดยเราได้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ทำให้เราบรรลุหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้วิธีการที่คุณอาจคาดหมายได้จากลักษณะปกติของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ โดยการแจ้งเตือนและอธิบายวิธีการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการที่เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงสินค้า และบริการ และกิจกรรมของเราเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าของเรา

เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่าง โคโม กรุ๊ป กับคุณ

เพื่อเตรียมเอกสารแสดงประวัติการรวบรวมข้อมูล หรือแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อสาธารณประโยชน์ การศึกษา การวิจัย หรือการเก็บสถิติ

เพื่อประกันหรือกำจัดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามพันธะที่มีอยู่ตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาอยู่ หรือเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณก่อนที่จะทำสัญญา

เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือหน้าที่ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาล

เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายของ โคโม กรุ๊ป หรือบุคคลอื่น

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับหนึ่ง ๆ

เมื่อจะต้องมีการยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณ โดยปกติแล้วเราจะรวบรวมความยินยอมจากคุณ เมื่อคุณกระทำการบางอย่าง เช่น การขีดถูกในช่องความยินยอมที่เหมาะสม หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการแสดงความยินยอมต่อเรา (เช่น โดยอีเมล หรือโดยที่คุณส่งข้อมูลที่เราไม่บังคับว่าต้องส่งให้เรา) ซึ่งคุณได้ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ ตัวอย่างเช่น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น โปรดดูข้อมูลในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

การตลาดและความต้องการของคุณ

ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา และเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณ เราจะส่งข้อมูลให้คุณทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล เอสเอ็มเอ็ส และข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ โคโม กรุ๊ป ซึ่งคุณอาจสนใจ เมื่อคุณให้ความยินยอมที่จะรับทราบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ของเราโดยตรง คุณอาจจะได้รับการเสนอโฆษณาจากเราผ่านเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป หรือ บริการออนไลน์อื่น ๆ จากคู่ค้าของเรา เช่น หากคุณได้ให้ความยินยอมแก่เรา เราอาจประชาสัมพันธ์โฆษณาของเราผ่านทางเฟสบุค ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับการเสนอโฆษณาของเราเมื่อคุณใช้งานเฟสบุค เราอาจแสดงเนื้อหาให้มีความเป็นส่วนบุคคลของคุณ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และตรวจสอบ หากคุณประสงค์ เราจะเสนอเพียงข้อมูลทางการตลาดเท่านั้น คุณจะมีโอกาสตัดสินใจว่าคุณประสงค์จะรับข้อมูลการตลาดหรือไม่ โดยการขีดถูกในกล่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งหมายรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้

บริษัทในเครือ โคโม กรุ๊ป ทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ธุรกิจ การบริหารจัดการ และกฎหมาย (เช่น การชำระเงิน การยืนยัน หรือการให้คะแนนและรางวัลแก่สมาชิก)

เฟสบุค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม (หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าว ในการลงทะเบียน/เข้าใช้บริการ) ในกรณีที่สามารถกระทำได้

ผู้ให้บริการ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหา ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน (เช่น ผู้มีวิชาชีพด้านฟิตเนส ด้านการแพทย์และด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการประเมินอาการและรักษา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการท่องเที่ยว การจอง การบริหารการให้รางวัล การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การพัฒนาธุรกิจและการสนับสนุนทางการตลาด) ผู้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตลาด การชำระเงิน การบรรลุผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่ง การบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงการจองและสำรอง

ผู้มีวิชาชีพในการให้คำแนะนำที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลหรือผู้ร่วมในการควบคุม รวมถึง นักกฎหมาย นายธนาคาร ผู้ตรวจสอบ และ ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ให้บริการคำแนะนำปรึกษา บริการธนาคาร บริการกฎหมาย บริการประกันภัย และบริการบัญชี

คู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา ได้แก่ การจัดการตามคำสั่ง การประมวลผลข้อมูล และ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการรายการส่งเสริมการขาย จัดทำวิจัยและวิเคราะห์ และ ปรับแต่งประสบการณ์ส่วนบุคคลแก่ลูกค้าของ โคโม กรุ๊ป เรามิได้ยินยอมให้ผู้ค้าเหล่านี้ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการในนามของเรา

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ของคุณ)

บุคคลที่สามผู้ได้รับหรือถือครองสินทรัพย์ของเราทั้งหมด ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญมาก) จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอน (อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนการโอนจะเกิดขึ้น) และ

ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์และค้นหาที่ช่วยเราในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ของ โคโม กรุ๊ป

สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกโอน ประมวลผล และ จัดเก็บ ในประเทศต่าง ๆ แล้วแต่กรณี (รวมถึง สถานที่ที่อยู่ นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป) ซึ่งรวมไปถึงประเทศที่บริษัทในเครือของโคโม กรุ๊ป ตั้งอยู่ เช่น สิงคโปร์ ภูฏาน บรูไน มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และหมายรวมถึงประเทศที่ผู้ให้บริการภายนอกของเราตั้งอยู่และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนและจัดเก็บในประเทศที่มิได้มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทัดเทียมกับประเทศของคุณ อย่างไรก็ตาม เราให้คำมั่นว่าจะพยายามให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อยู่ในระดับเดียวกัน โดยวิธีการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศที่ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ใดระดับที่ถือว่าเพียงพอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หากคุณต้องการทราบรายชื่อประเทศที่มีระดับความคุ้มครองดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้พิจารณาประเทศเหล่านี้ว่ามีระดับความคุ้มครองที่เพียงพอ ซึ่งหมายความว่าประเทศดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอได้ เรายังยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ โดยที่เราได้วางมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการปฏิบัติโดยบุคคลที่สามนั้นอยู่ในขอบเขตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป และกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ

สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา ไพรเวทชิลด์ และ/หรือ ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่าสิทธิของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลด้านล่างนี้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เฉพาะกิจของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของ โคโม กรุ๊ป หากคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เว็บไซต์เหล่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณเข้าชม เมื่อคุณคลิกหรือทำให้ลิงค์ดังกล่าวทำงาน และออกจากเว็บไซต์ ของ โคโม กรุ๊ป โคโม กรุ๊ปจะไม่เข้าควบคุมข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ที่คุณส่งให้แก่บุคคลอื่นใด หลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป ไปแล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์อื่น เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่คุณใช้บริการของเราอยู่เท่านั้น เมื่อผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ต่อไปตราบเท่าที่ (เอ) เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ (บี) ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือ (ซี) จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทที่แตกต่างกันสามารถพบดูได้จาก นโยบายการกักเก็บข้อมูลของโคโม กรุ๊ป ซึ่งคุณสามารถขอได้จากเรา โดยดูการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

ในกรณีที่คุณบอกเลิกการรับอีเมลจากเรา หรือสิทธิในการเป็นสมาชิกโคโม กรุ๊ปของคุณสิ้นอายุลง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังถูกกักเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและเท่าที่เป็นไปตามนโยบายการกักเก็บข้อมูลของ โคโม กรุ๊ป

วิธีการที่เราจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรายึดมั่นที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งถูกออกแบบขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กระบวนการทางเทคนิคและระเบียบองค์กรของเราถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก อุบัติเหตุ การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลาย อย่างไรก็ดีถึงแม้เราจะพยายามปกป้องระบบข้อมูลของเรามากเพียงใด ก็ไม่มีเว็บไซต์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ การส่งข้อมูล หรือ เครือข่ายข้อมูลสาธารณะใดที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย 100% เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะใช้มาตรการที่รัดกุมและวิธีการด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ หรือ ของบุคคลที่สามในสิงคโปร์หรือที่อื่นใด โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ได้กับสถานที่นั้น ๆ เราอาจประกาศแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป แจ้งเตือนคุณทางอีเมลหรือวิธีการอื่นใด หากมีกรณีฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัย และ การฝ่าฝืนดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

เพิกถอนความยินยอมในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลของเราอยู่บนพื้นฐานของการให้ความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณในเวลาใดก็ได้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนการประมวลผลที่กระทำเสร็จไปแล้วก่อนการเพิกถอนความยินยอม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การประมวลผลตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความยินยอมเพียงอย่างเดียว เราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณอีกต่อไป

เข้าถึง คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิดังกล่าวทำให้คุณสามารถรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ และตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเราได้ข้อมูลดังกล่าวมาอย่างไร

การแก้ไขหรือลบออก คุณมีสิทธิร้องขอให้เราแก้ไข ลบออก หรือทำให้อ่านไม่ได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราครอบครองอยู่ (เว้นแต่ในกรณีที่เรามีสิทธิตามกฎหมายที่จะกักเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้) สิทธิดังกล่าวไม่หมายรวมไปถึงสิทธิในข้อมูลซึ่งมิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าสิทธิในการร้องขอให้ลบข้อมูลอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อจำกัด คุณมีสิทธิที่จะกำกัดเราจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือ การประมวลผลข้อมูลทำโดยผิดกฎหมาย หรือเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วตามวัตถุประสงค์ที่ครอบครองไว้

การย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราครอบครองอยู่ ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิย้ายข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลคนอื่น ในกรณีที่พื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นคือการให้ความยินยอมหรือสัญญา

คัดค้าน/เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณมีสิทธิร้องขอให้เรายุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราอาศัยปัจจัยในผลประโยชน์ตามกฎหมาย (หรือของบุคคลที่สาม) ภาระที่ต้องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือข้อมูลซึ่งได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง หรือการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรือสถิติ คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ตัวอย่างเช่น หากคุณยินยอมที่จะรับอัพเดทและข้อมูลการสื่อสารทางการตลาด แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง คุณมีสิทธิจะปฏิเสธไม่รับข้อมูลที่ถูกส่งให้กับคุณ โดยติดต่อเราทางข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้ หรือ โดยคลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารที่คุณได้รับ

การร้องเรียน ในกรณีที่คุณไม่พึงพอใจวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ว่าด้วยเหตุประการใด โปรดดูข้อมูลดังต่อไปนี้และติดต่อเรา หากคุณยังคงไม่พึงพอใจ คุณมีสิทธิร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล (ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป) และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ) การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลด้านล่างนี้ ในกรณีที่เป็นไปได้คุณอาจเข้าถึง แก้ไข ร้องขอให้ลบออก ส่งออก และ กำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงการอัพเดทการตั้งค่าโดยลงชื่อเข้าในบัญชีของคุณและเลือกแอคเคาท์ แดชบอร์ด

เราจะปฏิบัติตามการร้องขอใช้สิทธิของคุณข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม หากคุณร้องขอให้เรายุติการประมวลผลหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี และประเภทของการประมวลผลหรือข้อมูลเหล่านั้น จะต้องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้เว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป หรือ จะต้องใช้เพื่อให้บริการกับคุณ (อย่างเช่น การจัดการบัญชีของคุณ) คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป หรือ บริการอย่างที่คุณเคยใช้ได้มาก่อน

การดำเนินการดังกล่าวไม่รวมถึงสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ทางการตลาดโดยตรง คุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในเวลาใดก็ได้โดยไม่ถูกกำกัด โปรดแจ้งคำขอของคุณมาที่  crm.th@th.club21global.com และให้เวลาเราดำเนินอย่างน้อย 3 วันทำการ

เพื่อปกป้องความลับของคุณและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจต้องการให้คุณยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะดำเนินการตามที่คุณร้องขอ (ยกตัวอย่างเช่น เราจะตอบรับคำร้องขอของคุณตราบเท่าที่ที่อยู่อีเมลได้รับการระบุว่าคุณได้ลงทะเบียนกับเราไว้ หรือถูกส่งให้เราโดยวิธีอื่นใด เราอาจร้องขอสำเนาบัตรประชาชนของคุณ หรือขอให้คุณยืนยันรายละเอียดประวัติการทำธุรกรรมกับเรา เมื่อติดต่อสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคล (ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างนี้) โปรดระบุชื่อและข้อมูลติดต่อที่สามารถติดต่อได้ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น การคุ้มครองความลับและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น โคโม กรุ๊ป อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอ เว้นแต่ กรณีที่เราได้รับข้อมูลซึ่งมีเหตุผลที่จะต้องยืนยันตัวบุคคล เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณในเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุกกี้

คุกกี้ (cookie)” เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือ อุปกรณ์ และ ใช้เพื่อจดจำ และ/หรือ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ และเว็บบีคอน (web beacon)” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กซึ่งฝังอยู่ในหน้าเว็บไซต์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น หรืออีเมล และถูกใช้เพื่อติดตามกิจกรรม ซึ่งในบางกรณีอาจถูกอ้างถึงว่าเป็น พิกเซลและแทค (pixels and tags)

เราใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการในเว็บไซต์ ของ โคโม กรุ๊ป คุกกี้นี้รวมถึง อย่างเช่น คุกกี้ที่ให้คุณลงบันทึกเข้าเว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป

คุกกี้ใช้วิเคราะห์/ประเมินผลการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้อนุญาตเราให้จดจำและนับจำนวนของผู้เข้าชม และลักษณะการท่องเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ของผู้เข้าชม คุกกี้ดังกล่าวยังช่วยให้เราเห็นวิธีการใช้งานเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ของผู้เข้าชม คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราพัฒนาวิธีการทำงานบนเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ของเรา

คุกกี้การใช้งาน คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำเมื่อคุณกลับมาใช้งานเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราปรับเนื้อหาให้เข้ากับความชอบส่วนบุคคลของคุณทักทายคุณโดยใช้ชื่อ และจดจำการตั้งค่าของคุณ (ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกภาษา หรือภูมิภาค)

คุกกี้เป้าหมาย คุกกี้เหล่านี้ช่วยบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ของคุณ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและลิงค์ที่คุณติดตาม เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์และแสดงโฆษณาให้เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ

เมื่อคุณคลิกตกลงบนกล่องยอมรับคุกกี้ ในขณะที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ครั้งแรก และ เมื่อคุณเขาถึงและใช้เว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ครั้งต่อ ๆ ไป คุณตกลงยอมรับการใช้งานคุกกี้ของเรา คุณสามารถปิดกั้นคุกกี้โดยการเปิดการตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้สำคัญ) คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โคโม กรุ๊ป ได้

คุณสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และ วิธีการจัดการหรือลบคุกกี้ ได้ที่ www.allaboutcookies.org.

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุไว้ส่วนบนของนโยบายฉบับนี้ เราอาจเปลี่ยนนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเป็นบางครั้งบางคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลใด ๆ จะมีการประกาศที่หน้าเว็บไซต์นี้ และ ที่อื่นอันเหมาะสม และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

โปรดตรวจสอบอัพเดทหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเป็นประจำ โดยการใช้เว็บไซต์ของ โคโม กรุ๊ป อย่างต่อเนื่อง หรืออนุญาตอย่างต่อเนื่อง

ให้เราจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายสิทธิส่วนบุคคล จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่คุณแจ้งแก่เราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง (ยกเว้น ในกรณีที่เราถูกบังคับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย)

เราจะต้องขอความยินยอมจากคุณ เมื่อเราต้องการที่จะอัพเดท เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง

คำถาม ความเห็น คำร้อง และ ข้อร้องเรียน

ในกรณีที่คุณมีคำถาม ความเห็น คำร้อง หรือ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือ เกี่ยวข้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างล่างนี้ โปรดติดต่อเราในกรณีที่คุณต้องการอัพเดท หรือ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ ที่คุณส่งให้แก่เรา หรือ ในกรณีที่คุณเชื่อได้ว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง เมื่อคุณติดต่อเรา โปรดแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ คำถาม ความเห็น คำร้อง หรือ ข้อร้องเรียน ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เราขอยืนยันกับคุณอีกครั้งว่า เราจะพิจารณาข้อร้องเรียนความเป็นส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง และ ข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกประเมินโดยบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาใด ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราขอให้คุณให้ความร่วมมือกับเราในระหว่างการดำเนินการและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เราอาจต้องการให้เราทราบ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของคุณ รวมถึง หลักฐานการพิสูจน์ตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือ รายละเอียดการทำธุรกรรมของคุณกับเรา) ในกรณีที่เราไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตามเหตุผลที่เราเห็นว่าเหมาะสม เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำถาม คำวิจารณ์ คำร้อง หรือ ข้อร้องเรียนของคุณได้

ติดต่อเรา

ออฟฟิส ข้อมูลส่วนบุคคล ของ คลับ 21

บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 17 อาคารไทมส์ สแควร์

246 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

dataprotectionofficer.th@th.club21global.com

ภาษา

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เผยแพร่ในภาษาอังกฤษ (ฉบับภาษาอังกฤษ) และ ในภาษาอื่น ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ในกรณีที่มีข้อความขัดหรือแย้งกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ กับ ฉบับภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องในข้อกำหนดของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ ให้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนือฉบับภาษาอื่น ๆ ที่มีข้อความขัดหรือแย้งนั้น

PRIVACY STATEMENT

Last Updated: June 2021

At the COMO Group we take your privacy very seriously and we are committed to protecting your personal data.

This privacy statement (together with any terms of use or terms and conditions, which you can find on the relevant COMO Group Website (as defined below)) explains how the members of the COMO Group manage your personal data. It includes details of how we collect, store, use, record, hold, transfer and disclose your personal data. If you wish to contact us regarding this privacy statement, please see the contact details set out below.

Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it.

ABOUT THE COMO GROUP

This privacy statement is issued by COMO Group, but applies to the handling of personal data by each member of the COMO Group. The members of the COMO Group who could be “data controllers” in relation to your personal data are:

• Club 21 (Thailand) Co., Ltd.

• Club 21 Pte Ltd

• Kids 21 Pte Ltd

• Kids 21 Club Pte Ltd

• Kids 21 (Thailand) Co., Ltd.

• Culina Pte Ltd

• SuperNature Pte Ltd

• COMO Hotels and Resorts (Asia) Pte Ltd

• COMO Shambhala Pte Ltd

• COMO Foundation

• Candlenut Kitchen Pte Ltd

• The Dempsey Cookhouse and Bar Pte Ltd

• COMO Lifestyle Pte Ltd

as updated from time to time and referred to in this privacy statement as the COMO Group / we / our or us.

The websites and applications of the COMO Group include:

• Club21global.com;

• Culina.com.sg;

• Supernature.com.sg;

• kids21.com;

• kids21club.com;

• blackbarrett.com;

• comohotels.com;

• comodempsey.sg;

• comoshambhala.com and

• sg.club21global.com, my.club21global.com, th.club21global.com, hk.club21global.com, au.club21global.com, int.club21global.com, club21global.online.th

• commedesgarconslovers.com

each a COMO Group Website and together the COMO Group Websites.

There will typically be one member of the COMO Group to whom you have given your personal data. This entity would be a “data controller” in relation to your personal data. The term “data controller” broadly means the person who determines the purpose and means for which your data is processed. It is possible that you have given your data directly to more than one member of the COMO Group in which case each such member could be a data controller of your data in that context.

DISCLAIMER – COMO GROUP MEMBERS ARE NOT LIABLE TO YOU

NOTWITHSTANDING THAT THIS PRIVACY STATEMENT IS ISSUED ON BEHALFOF THE COMO GROUP, YOU ARE NOTIFIED THAT THE MEMBERS OF THE COMO GROUP ARE SEPARATE AND INDEPENDENT. YOUR USE OF THE RELEVANT WEBSITE IS SUBJECT TO THE RELEVANT TERMS AND CONDITIONS ISSUED BY THE RELEVANT COMO GROUP MEMBER IDENTIFIED AS TRANSACTING WITH YOU ON THE RELEVANT COMO GROUP WEBSITE. MEMBERS OF THE COMO GROUP SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS OR DAMAGE HOWESOEVER CAUSED WHETHER TO YOU OR ANYONE ELSE BY REASON ONLY THAT THEY ARE MEMBERS OF THE COMO GROUP AND/OR THAT THEY ARE IDENTIFIED AS A MEMBER OF THE COMO GROUP IN THIS PRIVACY STATEMENT OR ELSEWHERE ON THE RELEVANT COMO GROUP WEBSITE.

DATA WE COLLECT FROM YOU OR ABOUT YOU AND OUR SOURCES OF THAT DATA

Your personal data includes any information that you provide to us, that we collect or that we are provided with by third parties and that identifies you, or from which you are identifiable, whether directly or indirectly. We may collect, use, store and transfer the following personal data about you:

Data you give us

• when you place an order or make a booking on a COMO Group Website or otherwise;

• when you create an account on a COMO Group Website;

• when you join a COMO Group loyalty program;

• when you stay at one of our COMO Hotels & Resorts;

• by filling in forms on a COMO Group Website;

• by downloading or registering with a COMO Group mobile app;

• when you use a COMO Group Website;

• when you sign up to receive email updates from us;

• when you ask us to provide you with marketing communications such as newsletters, updates or information about special events or promotions;

• if you ask us to keep in touch with you or provide you with personalised content (such as targeted advertising);

• if you contact us or correspond with us (for example, by phone, email or otherwise) for any reason; or

• when you provide us with comments, opinions and/or feedback about the COMO Group.

Data we collect about you when you visit or use a COMO Group Website

• technical information, including the type of device (and its unique device identifier) you use to access the COMO Group Websites, the Internet protocol (IP) address used to connect your device to the Internet, your unique device identifier (UDID) or mobile equipment identifier (MEID) for your mobile device, your device and component serial numbers, your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug in types and versions, operating systems, mobile network information and platform and details of any referring website or application; and

• information about your visit to the COMO Group Websites including full Uniform Resource Locators (URL), clickstream to, through and from the COMO Group Websites (including date and time), pages you viewed, page response time, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page.

Data other COMO Group members collect about you. Any information you provide to a member of the COMO Group will be shared between us (for example, when you attend one of our COMO Hotels & Resorts this information will be shared with the other COMO Hotels & Resorts).

Data we collect from or are provided with by third parties. We may be given information about you from third parties, such as social media platforms or anyone making a booking on your behalf at one of our COMO Hotels & Resorts. We may also collect information that is publicly available, for example, when we interact with you through social media.

The provision of certain personal data by you to us (such as your name, email address, contact information, credit card and such other information as may be indicated by the COMO Group) will be compulsory or obligatory in order for the COMO Group to perform the relevant services for the identified purposes. The COMO Group may not be able to perform the relevant services for the identified purposes if you fail to supply the relevant personal data.

As our valued COMO Group customer, we wish to advise you that the information collected by us in relation to persons under 20 years of age is limited to their name, nationality, date of birth and, where applicable, special requirements, which can only be supplied to us by parent or legal guardian. We would be grateful if you could ensure that children you are responsible for do not send us any personal data without your consent (particularly via the Internet). If such data has been previously provided, you can contact the Data Privacy department to arrange for this information to be deleted at  dataprotectionofficer.th@th.club21global.com

Our websites are not intended for children and we do not intentionally solicit or collect personal information from individuals under the age of 20. If we learn that personal information of minors has been collected without the appropriate notification or consent, we will take the appropriate steps to delete such information and prohibit its further collection.

If you are a parent or guardian and discover that your child has a registered account which provides COMO Group with access to personal information, please alert us at  dataprotectionofficer.th@th.club21global.com

HOW WE USE YOUR PERSONAL DATA AND THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

The COMO Group uses the personal data for relevant purposes as indicated below where we have a legal basis to use your personal data without consent, this privacy statement fulfils our duty to process personal data fairly and lawfully and in a manner that you would expect given the nature of our relationship with you, by giving you appropriate notice and explanation of the way in which your personal data will be used.

The relevant purposes are:

• To conduct research and development in order to improve our goods, services, and activities to meet your need;

• For administrative purposes relating to our customers’ accounts

• To communicate the relevant information between COMO Group and you;

• To prepare historical documents or archives for the public interest, study, research or statistic;

• To prevent or eliminate damage to life, body or health of a person;

• To perform the obligation under the agreement to which you are a party or to accommodate your request prior to the agreement;

• To perform a duty for the public interest or a duty as authorized by the government;

• To obtain a legitimate interest of COMO Group or others;

• To comply with a law and a regulation.

Where consent is required for our use of your personal data as described above, we will request your consent. Typically, we would collect your consent by you performing an action such as ticking the appropriate consent box or otherwise communicating your consent to us (for example, by email or by you providing us with non-mandatory information), you consent to our use of that personal data as set out in this privacy statement. For example, we will only process your personal data for marketing purposes if we have your consent to do so. Please see here for further information on this.

MARKETING AND YOUR CHOICES

We will, if you have given us your consent and in line with your choices, provide you with information by post, telephone, email, SMS and electronic messaging, which may be of interest to you in respect of the COMO Group. Where you have consented to receiving our direct marketing online this means that you could be presented with our advertisements while using the COMO Group Websites or the services of our online partners. For example, if you have given us this consent we may run a Facebook advertisement campaign, which could include our advertisements being presented to you while you are on Facebook. We may also personalize the content that you see using analytical or profiling tools. We will only provide you with marketing communications if you would like us to. You will have the opportunity to clearly set out whether you wish to receive marketing messages from us by ticking the relevant boxes.

HOW WE SHARE AND DISCLOSE YOUR PERSONAL DATA

We may share or disclose your personal data in connection with the purposes described in this privacy statement. This may include sharing your personal data with the following:

• all companies within the COMO Group for marketing, business, administrative and legal purposes (for example, payment, verification or membership awards and points);

• Facebook, Twitter or Instagram (if you use your account with them to sign up / in with us), if applicable;

• service providers, business partners, suppliers, subcontractors or agents (for example, fitness, medical and healthcare professionals providing assessments for treatments, IT services, travel planning, reservation, booking, rewards management, customer relationship management, business development and marketing support services) who perform functions such as marketing, payment, fulfilment and delivery of orders, administration and processing of payments, as well as bookings and reservations;

• professional advisers acting as processors or joint controllers including lawyers, bankers, auditors and insurers who provide consultancy, banking, legal, insurance and accounting services;

• vendors who provide services to us, such as fulfilling orders, providing data processing and other information technology services, managing promotions, carrying out research and analysis, and personalizing individual COMO Group customer experiences. We do not allow these vendors to use this information or to share it for any purpose other than to provide services on our behalf;

• government or other law enforcement agencies, in connection with the investigation of unlawful activities or for other legal reasons (this may include your location information;

• third parties, who acquire us or substantially all of our assets, in which case your personal data (including any sensitive personal data) will be one of the transferred assets (however, we will let you know before this happens); and

• analytics and search engine providers that assist us in the improvement and optimization of the COMO Group Websites.

WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA

The personal data that we collect from you may be transferred to, processed and stored, in different countries depending on the circumstances (including outside the European Economic Area).This includes any country where the COMO Group companies are located including in Singapore, Bhutan, Brunei, Macau, Malaysia, New Zealand, Hong Kong, Indonesia, Philippines, Thailand, Taiwan, Vietnam, United Kingdom, the United States and Australia, but also countries where our external service providers are based or hosting your personal data on our behalf.

Please note that your personal data may be transferred to and stored in countries which do not provide the same level of protection for personal data as under your local law. However, we will ensure that a similar degree of protection is afforded to it by ensuring that one of the following safeguards is implemented:

• We will only transfer your personal data to countries that have been deemed to provide an adequate level of protection for personal data by the European Commission. To find out which countries are covered by this, please see here.

• Where there is no adequacy decision by the European Commission in respect of these countries, which means they are not deemed to provide an adequate level of protection to your personal data, we will still ensure that your personal data receives an adequate level of protection. We have therefore put in place the following measures to ensure that your personal data is treated by those third parties in a way that is consistent with EU laws on data protection and your local law:

EU-US Privacy Shield; and/or

EU standard contractual clauses.

As mentioned above, please note that the rights of governmental and law enforcement authorities to access your personal data may also differ depending on where your personal data is held. If you would like to find out more about this, please contact us using the details set out below.

LINKS TO THIRD PARTY WEBSITE

The COMO Group Websites may contain links to other third party websites and microsites, whose privacy practices may differ from those of the COMO Group. If you submit personal data to any of those sites, your personal data is not subject to this privacy statement.

We encourage you to review the privacy policy of any site you visit. By clicking on or activating such links and leaving the COMO Group Website, the COMO Group does not exercise control over any data or any information which you give to any other entity after leaving the COMO Group Websites. Any access to such other sites or pages is entirely at your risk.

RETENTION OF PERSONAL DATA

Your personal data will only be retained for a period while you are under relationship with us. After that, the data may be further retained as long as (a) it is necessary for the purpose of collection of the relevant personal data or (b) the data is required for legal action or (c) the retention is required by law.

Details of retention periods for different aspects of your personal data are available in the COMO Group Data Retention Policy, which you can request from us by contacting us using the contact details set out below.

If you choose to unsubscribe from our mailing list or should your access to any of your COMO Group memberships expire, your personal data will still be retained on our database to the extent permitted by law and in accordance with the COMO Group Data Retention Policy.

HOW WE STORE AND SECURE YOUR PERSONAL DATA

We are committed to taking appropriate measures designed to keep your personal data secure. Our technical and organizational procedures are designed to protect your personal data from accidental, unlawful or unauthorized loss, access, disclosure, use, alteration, or destruction. While we make efforts to protect our information systems, no website, mobile application, computer system, or transmission of information over the or any other public network can be guaranteed to be 100% secure. Once we have received your personal data, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access or inadvertent disclosure.

The personal data that we hold about you will be stored either on our servers or using third party data storage providers in Singapore or if elsewhere, in compliance with applicable data protection laws. We may post a notice on the relevant COMO Group Website, notify you by email or contact you otherwise if a security breach occurs and such breach presents a high risk to your rights and freedoms.

YOUR LEGAL RIGHTS

You have the following rights with regard to your personal data:

• Withdraw consent. When our processing of your personal data is based on consent, you have the right to withdraw such consent at any time. The withdrawal of such consent will not in any way affect the process completed before the time of withdrawal. However, in case that the processing is based solely on your consent, we may not be able to perform the relevant services for you any further.

• Access. You have the right to access data we hold about you. This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it or how we obtained such data.

• Rectification or erasure. You have the right to request that we rectify, delete, or make unidentifiable of any personal data that we hold about you (unless we have the legal right to retain it). This right does not extend to non-personal data. Please note that your rights to request erasure may be limited by applicable law.

• Restriction. You also have the right to restrict us from processing your personal data if the data is inaccurate, the processing is unlawful or we no longer need to your personal data for the purposes for which we hold it.

• Data portability. You have the right to obtain personal data we hold about you, in a structured, electronic format, and to transmit such data to another data controller if the legal basis for processing such personal data is consent or contract.

• Object /change of preferences. You have a right to request that we stop processing your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) , a public task, or data obtained for a direct marketing purpose or a scientific or historical research or statistics. You have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. For example, if you have given your consent to receive updates or other marketing communications, but have changed your mind, you have the ability to opt out from receiving such communications going forward by contacting us using the details provided below or by clicking the relevant link in any communications you receive.

• Complaints. If for any reason you are not happy with the way that we have handled your personal data, please see below for further information and contact us. If you are still not happy, you have the right to make a complaint to the Information Commissioner’s Office (under the EU laws) and the Expert Committee (under your local laws). To exercise any of the rights mentioned above, please contact us using the contact details below. Where available, you may also be able to access, rectify, request the erasure, export and restrict the use of your personal data, as well as update your preferences by signing into your account and selecting “Account Dashboard”.

We will comply with your request to exercise the above mentioned rights, to the extent required by applicable law. However, if you ask us to stop processing your personal data in certain ways or erase your personal data, and this type of processing or data is needed to facilitate your use of the COMO Group Website or is required for us to provide you with a service (such as to manage your account), you may not be able to use the COMO Group Website or the service as you did before.

This does not include your right to object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing. You can exercise this right at any time without restrictions. Please email us at  crm.th@th.club21global.com and allow at least 3 working days for your request to be actioned.

To protect your confidentiality and to comply with applicable data protection laws, we may need to confirm your identity before we can action your request (for example, we will respond to a request as long as the email address is identical to that you have registered with us or otherwise provided to us, we may ask for a scanned copy of your photo ID or for you to confirm details of your transaction history with us). When contacting the Data Privacy Office (details of which you can find below), please state your name and provide valid contact details. As mentioned above, protecting your confidentiality and complying with applicable data protection laws is important to us, the COMO Group may therefore refuse to comply with any request unless it is supplied with such information as it may reasonably require to verify your identity. We will respond to your requests within a reasonable time and in accordance with the applicable data protection laws.

COOKIES

A “cookie” is a small text file that is placed onto an Internet user’s web browser or device and is used to remember and/or obtain information about the user and a “web beacon” is a small object or image that is embedded into a web page, application, or email and is used to track activity, which are also sometimes referred to as pixels and tags.

We use the following cookies:

• Strictly necessary cookies. These are cookies that are required for the operation of the COMO Group Websites. They include, for example, cookies that enable you to log into the COMO Group Websites.

• Analytical/performance cookies. They allow us to recognise and count the number of visitors and to see how visitors move around the COMO Group Websites when they are using it. They also enable us to see how users use the COMO Group Websites. This helps us to improve the way the COMO Group Websites work.

• Functionality cookies. These are used to recognize you when you return to the COMO Group Websites. This enables us to personalize our content for you, greet you by name and remember your preferences (for example, your choice of language or region).

• Targeting cookies. These cookies record your visit to the COMO Group Websites, the pages you have visited and the links you have followed. We will use this information to make the website and the advertising displayed on it more relevant to your interests.

By clicking “agree” on the cookie consent box when you first access a COMO Group Website and by continuing to access and use such COMO Group Website you accept our use of the cookies. You can block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of the COMO Group Website.

For more detailed information about cookies and how they can be managed and deleted, please visit www.allaboutcookies.org.

CHANGES TO THE PRIVACY STATEMENT

This privacy statement is in effect as of the date noted at the top of the statement. We may change our privacy statement from time to time. Any changes we may make to our privacy statement in the future will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail.

Please check back frequently to see any updates or changes to our privacy statement. By continuing to use a COMO Group Website or continuing to allow

us to retain or process your personal data following any such changes to our privacy statement, you are deemed to have accepted such changes unless you expressly notify us otherwise in writing (except to the extent we are required to make such changes in accordance with applicable law).

Where we need to seek updated, additional or different consents from you, we will, of course, do so.

QUERIES, COMMENTS, REQUESTS AND COMPLAINTS

If you have any questions, comments, requests or complaints about our collection, use or disclosure of personal data, or regarding this privacy statement, please contact us using the details below. Please also contact us if you would like to update or amend any of your personal data which you have provided to us or if you believe our records relating to your personal data are incorrect. When contacting us please provide as much detail as possible in relation to your question, comment, request or complaint. We would like to reassure you that we will take any privacy complaint seriously and such complaint will be assessed by an appropriate person with the aim of resolving any issue in a timely and efficient manner. We request that you cooperate with us during this process and provide us with any relevant information that we may need (for example, your name and valid contact details, as well as proof of identity such as a scanned copy of your photo ID or details about your transactions with us). If we cannot reasonably satisfy ourselves of your identity, we may not be able to deal with your query, comment, request or complaint.

CONTACT US

Club 21 Data Privacy Office

Club 21 (Thailand) Co., Ltd.

17th Floor Times Square Building

246 Sukhumvit Road, Khlongtoey,

Khlongtoey, Bangkok 10110

dataprotectionofficer.th@th.club21global.com

LANGUAGES

This privacy statement is published in the English Language (English Version) and in such other languages as set out below. In the event of any inconsistency in the terms of the privacy statement between the English Version and the other relevant versions, the terms of the privacy statement in the English Version shall prevail to the extent of such inconsistency.