CDG : Biodegradable Packaging

กระแสรักษ์โลกและการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกกำลังได้รับความสนใจและตอบรับจากประชาชน องค์กร และบริษัททั่วโลก  ที่ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดจากขยะพลาสติก  เพราะในอดีตพลาสติกที่ใช้ส่วนใหญ่ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง  จึงสร้างปัญหาให้กับธรรมชาติ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  และปัญหาสุขภาพ

กอมม์ เดส์ การ์ซงส์เป็นธุรกิจแฟชั่นที่ยังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติกเพื่อเป็นแพกเกจจิ้ง บรรจุและรักษาเสื้อผ้า ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยก่อนส่งถึงมือลูกค้า  และเมื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกไม่ได้ การลด ละ และหันมาใส่ใจในการเลือกใช้พลาสติกที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้ความสำคัญ

ปัจจุบันถุงพลาสติกที่กอมม์ เดส์ การ์ซงส์  ใช้บรรจุเสื้อผ้าของ COMME des GARCONS PLAY  ที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นจึงผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  คือสามารถย่อยสลายได้โดยการกระทำของสิ่งมีชีวิตซึ่งมักจะเป็นจุลินทรีย์ในน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และชีวมวล

ชีวมวลหรือมวลชีวภาพ (Biomass) คือสารอินทรีย์ทั่วๆไปจากธรรมชาติที่สะสมพลังงานไว้ในตัวเองและสามารถนำพลังงานสะสมนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  สารอินทรีย์ดังกล่าว ได้แก่ เศษหญ้า เศษไม้ เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรหรือ อุตสาหกรรม เช่น ขี้เลื่อย ฟาง แกลบ เป็นต้น

ในประเทศญี่ปุ่น  พลาสติกที่ย่อยสลายได้จะได้รับฉลาก GreenPla ®  ซึ่งเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น  โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของญี่ปุ่น (Japan BioPlastic Association  – JBPA) เป็นผู้ออกแบบฉลากเพื่อส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการจะใช้สัญลักษณ์ Green Pla ®  บนบรรจุภัณฑ์  ผู้ผลิตต้องได้รับการจดทะเบียนและผ่านการตรวจสอบโดย JBPA ก่อน

กอมม์ เดส์ การ์ซงส์จึงเลือกใช้ถุงพลาสติกที่มีตราสัญลักษณ์ GreenPla ® เพื่อบรรจุเสื้อผ้า แต่เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า  จะไม่ได้รับถุงพลาสติกใบนี้  เพราะพนักงานจะนำสินค้าออกจากถุงพลาสติก  ห่อด้วยกระดาษให้เรียบร้อย และบรรจุลงถุงกระดาษ  ส่งมอบให้กับลูกค้า

คุณจึงไม่ต้องรับถุงพลาสติกกลับไปเพิ่มขยะที่บ้าน  และมั่นใจได้ว่าถุงพลาสติกที่กอมม์ เดส์ การ์ซงส์ใช้จะไม่สร้างขยะให้กับโลกนี้ต่อแน่นอน